مدرسه عباسقلی خان مشهد

_عباسقلی_خان_1.jpg

این مدرسه تاریخی در حاشیه جنوبی خیابان نواب صفوی مشهد واقع گردیده و تنها مدرسه باقیمانده از دوره صفویه است که تا حدود زیادی هویت اولیه خود را حفظ کرده است و امروزه از فضای آن به عنوان خوابگاه طلاب کشور افغانستان استفاده می شود. این بنا از نوع آیینه چهار ایوانی می باشد از دو طبقه شامل 104 حجره ساخته شده است و در جلو هر حجره غرفه ای مشرف بر صحن وسیع مدرسه می باشد. با توجه به کتیبه سردر مدرسه تاریخ بنا سال 1077 هجری و بانی آن عباس خان بیگلری بیگی بوده است. بنای مدرسه عباسقلی خان تماما آجری و تزئینات آن شامل کاشی مقرنس و کتیبه در سر ورودی ایوان جنوبی می باشد. مدرسه عباسقلی خان در حال حاضر جهت تعمیر و اسکان طلبه علوم دینی مورد استفاده قرار می گیرد.

_عباسقلی_خان_مشهد_2.jpg